Atıf Kuralları

Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir. Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnotu biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

Tek Yazarlı Kitaplar

Metin içinde: (Al, 2002: 171)

Kaynakçada: Al, Hamza (2002), Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilim Adamı Yayınları, Ankara.

İki Yazarlı Kitaplar

Metin içinde: (Adaman ve Çarkoğlu, 2000: 45)

Kaynakçada: Adaman, Fikret ve Çarkoğlu, Ali (2000), Türkiye'de Yerel ve Merkezi Yönetimlerde Hizmetlerden Tatmin, Patronaj İlişkileri ve Reform, TESEV Yayınları, İstanbul.

İkiden Çok Yazarlı Kitaplar

Metin içinde: (Berwick vd., 1973: 131)

Kaynakçada: Berwick, Donald, Godfrey, Blanton ve Roessner, Lane (1991), Curing Health Care: New Strategies for Quality Improvement, Jossey-Bass, San Francisco.

Türkçe Kitap İçinde Bölüm

Metin içinde: (Ateş, 2004: 70)

Kaynakçada: Ateş, Hamza (2004), “Modernlik ile Postmodernlik Arasında Kamu Yönetimi”, içinde, Modernlik ve Modernleşme Sürecinde Türkiye, Güngör Erdumlu (Ed.), Babil Yayınevi, Ankara, 61-110.

Yabancı Kitap İçinde Bölüm

Metin içinde: (Oakhurst, 1992: 25)

Kaynakçada: Oakhurst, Gary (1992), “European Community Tourism Policy”, içinde, Perspectives on Tourism Policy, Peter Johnson (Ed.), Mansell Publishing, London, 20-34.

Türkçe Dergi İçinde Makale

Metin içinde: (Şaylan, 2000: 15)

Kaynakçada: Şaylan, Gencay (2000), “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, 33(4), 1-22.

Yabancı Dergi İçinde Makale

Metin içinde: (Ateş, 2004: 45)

Kaynakçada: Ateş, Hamza (2004), “Management as an Agent of Cultural Change in the Public Sector”, Journal of Public Administration Research and Theory, 14(1), 33-58.

Kongre / Sempozyum Bildirisi

Metin içinde: (Ateş ve Ünal, 2003: 311)

Kaynakçada: Ateş, Hamza, ve Ünal, Soner (2003), “Türk Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücretin Uygulanabilirliği Sorunu”. 3. Kamu Yönetiminde Kalite Sempozyumu Bildirileri, 3-4 Kasım, TODAİE, Ankara.

Yazarsız / Kolektif Yayınlar

Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)

Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması–Genel Rapor, TODAİE, Ankara.

İnternet Ortamından

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise;

Metin içinde: (Nielsen, 2017)

Kaynakçada: Nielsen, Jakob (2017), “Content Integration”, http://www.useit.com/alertbox/990627.html (15.03.2017).

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa;

Metin içinde: ( todaie. gov.tr, 2017)

Kaynakçada: http://www. todaie.gov.tr/inshak/konferans.html, (15.03.2017).

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Resmi Web Sitesidir.